kraj Vysocina

Tento projekt vznikol
za finančnej podpory
kraja Vysočina


Fond 
Vysociny
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE INTERNETOVÝ PREDAJ TERNO


I. Označení stran

a) Prodávající: Josef Vašina – TERNO, s místem hlavní provozovny Třebíč, V. Nezvala 5/9, IČ 15205240, zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Třebíči.

b) Kupující: Jakákoliv osoba (s omezením osob nezletilých viz dále), která si  vybere zboží nabízené v internetovém obchodě umístěném na stránkách www.terno-shop.sk, vyplní řádně údaje a potvrdí svou objednávku v programovém systému na těchto stránkách tak, že následně elektronickými prostředky dojde k doručení mailu o objednání prodávajícímu.

II. Druh, cena a množství

Po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího na www.terno-shop.sk stanovuje druh zboží a jeho množství kupující svým výběrem v programové aplikaci e-shopu. Cenu kupující akceptuje svým výběrem. Druh zboží, množství a cena je pak určena objednávkovým mailem (objednávka), který automaticky vystaví aplikace internetového obchodu a zašle jej na adresu prodávajícího. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v internetové aplikaci cenami vyjádřenými v EURO včetně daně z přidané hodnoty.

Prodávající je vázán doručenou objednávkou z internetové aplikace a zavazuje se doručit kupujícímu zboží dle této objednávky. Prodávající si nicméně vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření ze zneužití internetového prodeje či objednávky, kterou nemůže splnit např. z kapacitních důvodů, změny výroby, změny cen vstupních surovin, nedodání zboží od subdodavatele apod. A rovněž objednávky s nesprávnou adresou doručení apod.

Kupující učiněním objednávky bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky, přičemž tyto obchodní podmínky tvoří nedílný obsah kupní smlouvy. Případné odchylky od těchto smluvních podmínek musí být sjednány výhradně písemně.

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání.

III. Rozsah smluvních podmínek

Tyto podmínky se v plné míře vztahují pro nákup zboží jednotlivými fyzickými nepodnikatelskými osobami. Prodávající přijímá výhradně objednávky od fyzických osob starších 18 let s bydlištěm či místem doručení na území Evropské unie.

Pro podnikatelské subjekty (podnikající fyzické i právnické osoby) platí tyto podmínky přiměřeně s tím, že obchod je výhradně sjednáván dle ustanovení obchodního zákoníku. A tedy neplatí pro tyto obchody ustanovení  občanského zákoníku včetně možnosti vrácení zboží a ustanovení odstavce IV. této smlouvy, pokud není ujednáno jinak. Místem doručení je území České republiky nebo Slovenské republiky.

IV. Možnost odstoupení od kupní smlouvy při sjednání smlouvy prostředky dálkové komunikace

Kupující - spotřebitel, tj. především osoba, která není podnikatelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. (U zboží nakupovaného tvz. na IČ či užívaného pro podnikatelské či obdobné účely není právo odstoupení.)

V případě odstoupení je nutné písemné odstoupení včetně dokladů o koupi zaslat v této lhůtě výhradně na adresu prodávajícího, tj. na adresu V. Nezvala 5/9 v Třebíči.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu vrátit jemu dodané zboží na adresu výrobny (expedice) LESONICE č.5, okres Třebíč, PSČ 675 44, a to pomocí přepravní služby, která zboží dodala zákazníkovi - spotřebiteli. Předpokladem vrácení spotřebitelem zaplacené kupní ceny za objednané zboží přitom je, aby zboží bylo vráceno prodávajícímu nepoškozené včetně všech součástí a veškerého příslušenství a to bez zbytečného odkladu. U výrobků z hygienických důvodů nesmí dojít k porušení či potřísnění či odstranění obalu z výrobku. Zboží nelze vrátit, pokud bylo již kupujícím částečně spotřebováno.

Kupní cena bude v případě splnění shora uvedeného vrácena kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení prodávajícímu. V případě odstoupení kupujícího-spotřebitele od kupní smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady prodávající započte proti navrácené kupní ceně.

Lhůta 30-dnů počne běžet v případech, kdy je třeba vyčkat okolností mimo dosah prodávajícího (např. uplatněná reklamace u dopravce, reklamace platby u banky a pod.) až od doby, kdy se prodávající nezvratně dozvěděl o vyřízení té které okolnosti mimo dosah prodávajícího (typicky vyřízení uplatněné reklamace u přepravce či banky).

V. Jakost zboží

Veškeré zboží je vyráběno jako značkové zejména s vysokými užitnými a ekologickými parametry. Prodávající je majitelem obchodních známek „TERNO“ a „TERNO COLOUR“, zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze pod čísly 177680 a 172838 a pod těmito značkami zboží uvádí na trh.
 
Veškeré zboží je určeno pro užívání v malém na předměty nízké hodnoty, tedy pro hobby účely, volný čas, domácí užití apod.

Výrobce (prodávající) nenese odpovědnost za neobvyklá a netradiční užití barev, lepidel a laků a dalších výrobků. S ohledem na různé množství povrchů, podkladů a materiálů a předpokládané kreativní užívání  výrobků spotřebiteli, tedy i pro výrobcem nepředpokládané kombinace užití je třeba v případě užití na (pro) hodnotnější předměty provést dostatečný test na vzorku zanedbatelné hodnoty tak, aby se předešlo případnému vzniku větší škody plynoucí z užití barev neplánovaným a výrobcem nezamýšleným postupem.

Zboží není určeno pro  průmyslové užití. V případě požadavku na užití zboží pro další výrobu, je třeba kontaktovat dodavatele a ponechat si písemně potvrdit možnost užití pro ten který plánovaný záměr. A rovněž provést dostatečně průkazný a řádný test na vzorku zanedbatelné hodnoty před vlastním užitím ve výrobě.

Jednotlivé odstíny z různých výrobních šarží se mohou nepatrně lišit. Prodávající také upozorňuje, že různé monitory odlišně zkreslují odstíny a tedy může dojít k drobným vizuálním odchylkám mezi zaslaným odstínem a odstínem na monitoru.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obaly, přičemž užitné vlastnosti toho kterého výrobku zůstanou zachovány.
 
VI. Dodání zboží, lhůta pro dodání

Zboží je dodáváno převážně Českou poštou a placené je vždy předem na bankovní účet na Slovensku (4014294212/7500). K ceně zboží je připočítána jednotná sazba poštovného a balného - 10 EUR vč. DPH (tedy 8,33 EUR bez DPH). Při objednávce vyšší 120 EUR a při váze max. 20 kg hradí poštovné a balné prodávající. Náklady na odeslání mohou být změněny v závislosti na dopravcích a jejich cenových nabídkách a změnách cen (inflace).
 
Ceny a formu  dodání určuje výběr provedený kupujícím dle nabídky v internetové aplikaci eshopu. Ceny podléhají platné sazbě DPH. Prodávající si vyhrazuje provést dodávku po částech, tedy ve více balících či zásilkách. Při větších zásilkách hradí náklady na doručení prodávající. Výši částky určuje prodávající v internetové aplikaci.

Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli.

Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 2-5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 
Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo jej nebude možné dodat přepravci, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. U některého zboží  je nutno počítat s dodací lhůtou 14 - 30 dní. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží ani v dodatečně sjednané době, navrhne kupujícímu alternativní typ zboží. Nedojde -li k dohodě na tomto alternativním typu je prodávající  oprávněn objednávku stornovat. Dojde-li ke stornu objednávky, nebo její části, která již byla uhrazena na bankovní účet prodávajícího, zavazuje se prodávající neprodleně celou částku za nedodané zboží vrátit na bankovní účet kupujícího.

VII. Reklamace a záruka

Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží spotřebitelem, pokud se nejedná o zboží podléhající rychlé zkáze. V případě tvz. prodeje na IČ či zboží užívaného pro podnikatelské či obdobné účely činí záruka 6 měsíců.

Reklamace je možno uplatnit osobně nebo prostřednictvím České pošty s.p. na adrese: Josef Vašina – TERNO, V. Nezvala 5/9, 674 01 Třebíč. Vyřízení uznané reklamace je přednostně řešeno výměnou zboží. K reklamaci je nutno přiložit doklady o nabytí, postačí ve fotokopii.

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují. Záruka se netýká změn, které vzniknou běžným používáním a které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího.

Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující - spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem, případně v rozporu s pokyny prodávajícího.

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro prodávajícího (GDPR)

Kupující objednáním zboží dává dobrovolně tímto v souladu na dobu deseti let počínaje posledním kontaktem s prodávajícím souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů kupujícího, a to titulu, jména, příjmení, data narození či rodného čísla, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, jakož i dalších osobních údajů, které se v souvislosti s obchodem dozvěděl či je získal. Údaje budou umístěny v databázi prodávajícího pro jeho potřeby za účelem evidence smluv, účetní evidence, za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených smluv a za účelem zasílání nových nabídek a katalogů kupujícímu formou dopisu, sms a e-mailu. Tento souhlas se zpracováním údajů lze odvolat písemným doručením prodávajícímu s výjimkou údajů nezbytných pro účely účetní evidence a plnění zákonných povinností prodávajícího.

IX. Mimosoudní řešení

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát -oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:adr.coi.cz“

Pro sjednané obchody je platné právo platné v České republice, přičemž strany sjednávají příslušnost k Okresnímu soudu v Třebíči, popř. Krajskému soudu v Brně, bude-li v prvním stupni příslušný krajský soud.

IX. Ostatní ujednání

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Změnu ceny musí prodávající sdělit kupujícímu a vyžádat si jeho souhlas s novou cenou. Bez tohoto souhlasu je smlouva neplatná. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti přepravci. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

X. Účinnost podmínek

Uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím  a kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje svým výběrem zboží v internetovém obchodě prodávajícího. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před výběrem zboží.

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Tato jiná smlouva se pak přiměřeně doplňuje ustanoveními těchto obchodních podmínek ve věcech, kterou nejsou touto jinou smlouvou upraveny.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2011 (úprava GDPR 5/2018) a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení či změny. 

Zákazník
Obsah košíka:
Košík neobsahuje žiadne zbožie.

AKO NAKUPOVAŤ:
U jednotlivého výrobku si vyberťe odtieň, zobrazí sa Vám cena a potom pokračujťe tlačídlom Kúpiť. Zbožie se pridá do košíku.Formulár pre zasielanie obchodných materiálov a sdieľanie

Priamo tu môžeťe vyplniť adresu pre zasieľanie noviniek, informačných buletinov a upozorňení na akcie. TERNO prehlasuje, že adresy budú použité výlučňe ako upozorňenie na obchodné akcie. Pre odstráňenie z adresáru môžeťe v budúcnosti kedykoľvek napísať na adresu info@ternocolour.cz

e-mail: povinné

mobil:

úplná poštová adresa:

poznámka:


Kód zákazníka:
© Ternocolour.cz